تبلیغات
ورزش6

ورزش6
ورزش = سلامتی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
مقاله ی ورزشی هندبال بخش ( 3 )

نتیجه تصویری برای مطالب در مورد هندبالنتیجه تصویری برای مطالب در مورد هندبال

رویدادهای مهم

. اولین مقررات در سال ۱۹۱۷ توسط ماکس هایزر «Max- Heiser » تدوین شد.

۲٫ اولین المپیک برای هندبال ۱۹۳۶ برلین برای مردان د ررشته هندبال ۱۱ نفره بود.بعد از یک توقف طولانی دومین المپیک برای هندبال ۱۹۷۲ مونیخ در رده مردان و برای زنان اولین المپیک ۱۹۷۶ مونترال بود این رویداد مهم در رده زنان بطور مرتب ادامه دارد.

۳٫ مسابقات قهرمانی جهان: هر چهار سال یکبار برگزار می شود.

۴٫ مسابقات برندگان جام اروپائی هندبال : از سال ۱۹۵۷ برای مردان واز ۱۹۶۱ برای زبان شروع شده و همه ساله ادامه دارد.

۵٫ مسابقات جام فدراسیون بین المللی هندبال: در رده زنان و مردان همه ساله انجام می گیرد.

۶٫ سوپر جام فدراسیون بین المللی هندبال: همه ساله فقط برای مردان برگزار می شود .

۷٫ مسابقات قاره آسیا : در رده جوانان و بزرگسالان هر دو سال یکبا ر در دو منطقه(شرق و غرب ) آسیا برگزار می گردد.

۸٫ در سال ۱۹۷۲المپیک مونیخ اولین دوره مسابقات هندبال ۷ نفره مردان

۹٫ در سال ۱۹۷۶المپیک مونترال اولین حضور زنان در هندبال ۷ نفره

کارهای پژوهشی در هندبال ایران

در تیرماه سال ۱۳۷۲ ، دکتر علی محمد امیر تاش تحقیقی بر روی ویژگیهای بدنی و آمادگیهای جسمانی قهرمانان هندبال بزرگسالان در تهران انجام داد. (۵ )

۲٫ پایان نامه آقای خسرو نصیری در بهمن سال ۱۳۷۳ تحت عنوان «شناخت و بررسی علل و میزان گسترش آسیب های ورزشی مفصل شانه بازیکنان زبده هندبال». این تحقیق در خصوص شناخت و عوامل مستعد کننده بروز آسیبهای ورزشی در مفاصل شانه بازیکنان هندبال انجام گرفته . بطوریکه بازیکنان پست خط ۸۰% بیشترین آسیب دیدگی را متحمل شده اند. شرایط مسابقه ۷۸% باعث بروز آسیب – زمینهای روباز و سطح سخت مثل آسفالت ۶۵% عامل آسیب دیدگی می شوند. از طرفی دیگر عدم آمادگی جسمانی ۸۶% – گرم نکردن ۶۲% از عوامل بروز آسیب دیدگی هستند. همچنین ۳۰% آسیبهای مفصل شانه مربوط به دررفتگی ضمنا ۵۰% افراد بروز آسیب در این ناحیه را گرم نکردن ذکر کرده اند. (۲۱ )

۳٫ در پاییز سال ۱۳۷۳ آقای شهرام عروف زاد در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی انواع و میزان شیوع آسیبهای ورزشی و ارتباط آن با آمادگی عمومی جسمانی در بازیکنان هندبال باشگاههای استان اصفهان، چنین نتیجه می گیرد که آسیبهای وارده ۲۶% کوفتگی – ۴/۲۲ % کشیدگی – ۱۹ % به پیچ خوردگی – دراین بازیکنان ۴/۵۱ % کل آسیبهای به اندام تحتانی و ۳۶% به اندام فوقانی و ۶/۱۲ % مربوط به آسیبهای تنه – سرو گردن بوده است در تستهای آمادگی جسمانی (ایفرد) این بازیکنان در دو ۴۵ متر و ۵۴۰ متر عملکرد بهتری داشتند . ضعیف ترین نمرات آنها در بارفیکس و دراز نشست بوده. ضریب همبستگی بین میزان بروز آسیب با سطح آمادگی جسمانی میزان بالای (۶۱/۰-= r ) است که ارتباطی منفی و قوی را نشان می دهد. (۱۶ )

دراین تحقیق بیشترین آسیب مربوط به دروازه بانان و کمترین آن مربوط به بازیکنان بغل و گوش می باشد.

۴٫ آقای علیرضا اسماعیل در سال ۱۳۷۴ در یک کار پژوهشی تحت عنوان « توصیف نوع و سرعت مسافتهای طی شده و شوتهای بازیکنان در مسابقات بین المللی هندبال دهه فجر- اراک ۱۳۷۲ » نتیجه گرفته که میانگین کل دویدنها و راه رفتن های بازیکن در طول یک مسابقه ۴۸۲۹ متر است و میانگین راه رفتن ۱۴۶۲ متر می باشد. سرعت متوسط بازیکنان در نیمه دوم نسبت به سرعت متوسط در نیمه اول کاهشی معادل ۱۰۸ متر را نشان می دهد. همچنین سرعت دوهای سریع و کوتاه تیمها در نیمه دوم کاهش داشته که دلیل عدم آمادگی کافی بازیکنان شرکت کننده بوده است . در ۱۷ مسابقه جمعاً شوت به دروازه شده که ۵/۶۴ % آنها گل شده و از بین شوتهای گل شده ۸۹ % پس از برخورد با زمین وارد دروازه شده است. (۶

۵٫ «ارتباط بین قد و جنبه های ارزشمند فیزیکی و بیومکانیکی بازیکنان زبده هندبال ایران» عنوان پاین نامه آقای ابراهیم بیاتانی در تابستان سال ۱۳۷۵ است. ایشان ۹۴ بازیکن زبده را برمبنای ۳۰ متغیر انتخابی ارزیابی نموده ونتیجه گرفته که قد بازیکنان با متغیرهای انتخاب شده ( بیومکانیکی و اندازه های آنتروپومتری و کسب نتیجه در شوتهای هندبال) ارتباط معنی دار می باشد. لیکن با متغیرهای (آمادگی عمومی حرکتی) ارتباط معنی دار به جز در مواردی مشاهده نشد.

به نظر می رسد که نتیجه در شوت ارتباط معنی داری بین قد با فاکتورهای ( بیومکانیکی، آنتروپومتری ) داشته باشد. اساسی ترین ویژگی بازیکن هندبال قد است که از نظر اهمیت در راس هرم خصوصیات بدنی بازیکنان قرار دارد و عامل مهمی در اجرای مهارتهای تدافعی و تهاجمی دارد و باعث افزایش کارائی تیم می شود. نهایتاً ایشان نتیجه گرفته اند که قابلیتهای بازیکنان زبده هندبال قد- وزن – قدرت- سرعت و اندازه های وجب دست راست می باشند و بقیه متغیرها یک مکمل ضعیف هستند(۹ )

۶٫ تحقیق آقای شهرام آهنجان در قالب پایان نامه در شهریور سال ۱۳۷۵ ارائه گردیده این تحقیق که «بررسی تغییرات طول ستون فقرات ورزشکاران تیمهای ملی هندبال و بدمینتون» می باشد تغییرات طول ستون مهره ها در سه نوبت صبح بعد از بیدار شدن – قبل از فعالیت ساعت ۳۰/۴ و بلافاصله بعد از تمرین فعالیت اندازه گیری شده نتایج نشان می دهد تحت فشار بودن بازیکنان بدمینتون به لحاظ انفرادی بودن نسبت به ورزش هندبال که دارای پستهای مختلفی است بیشتر است . تحقیقات خارجی نشان می دهد که فعالیت این دو رشته برکاهش طول ستون فقرات تاثیر زیادی دارند و چون از ارتفاع ستون مهر ها کاسته می شود و باعث کاهش انعطاف پذیری شخص می شود توصیه می گردد فعالیت های که توام با دویدن و پریدن است صبحها که مایع بین دیسک و انعطاف پذیری وضعیت مطلوب تری دارد انجام شود . در صورت محدودیت برای انجام تمرین در صبح ورزشکاران می بایست قبل از تمرین استراحت نمایند ضمناً تقویت عضلات پشتی و حرکات کشتی در فواصل استراحت توصیه شده. (۷ )

۷٫ طرح پژوهشی آقای دکتر علی محمد امیر تاش در بهمن سال ۱۳۷۵ تحت عنوان «ویژگیهای پیکرشناسی و آمادگی های عمومی قهرمانان هندبال جوانان در دسته مردان و تهیه نورمهای استاندارد » این تحقیق انواع منتخبی از ویژگیهای پیکر شناسی و آمادگیهای جسمانی هندبالیستهای ملی پوش جوان کشور را مورد توصیف و تحلیل قرارداده و در پایان نورمهایی ارائه می دهد که به میزان ده درصد افزایش داده شده تا مدتها مورد استفاده قرار گیرند. این تحقیق عمدتاً از روشهای انتشارات FEGS ماکولین ۱۹۸۱ و دوفور ۱۹۸۴ فرانسه و لاکومی ۱۹۸۱ لهستان استفاده شده است تعداد آزمونها ۳۳ و آزمودنیها در اکثر موارد ۴۰ نفر بوده اند. (۸ )

۸٫ پایان نامه خانم فرح سلیمی در سال ۷۵ تحت عنوان «مقایسه ویژگیهای پیکر شناسی و آمادگی های عمومی بدنی بازیکنان پستهای مختلف بازی هندبال، همبستگی بین آنها و تهیه نورم های استاندارد برای بازیکنان ورزیده بانوان» این تحقیق که بر روی ۶۲ نفر از هندبالیستهای شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته یک قهرمان کشوری و اردوی تیم ملی بانوان انجام گرفته نشان می دهد که بین همه ویژگیهای پیکر شناسی با هم بجز ویژگی سن همبستگی معنی دار می باشد. همچنین بین آمادگی های عمومی بدنی همبستگی معنی دار مشاهده شده .(۱۴)

در پایان معرفی تحقیقات ویژه هندبال در داخل کشور به دو تحقیق دیگر که بعضی از نتایج آنان در ارتباط با هندبال است اشاره می شود.

۱٫ آقای رضا قراخانلو در پایان نامه خود علل بروز آسیب های ورزشی را عدم آمادگی جسمانی- گرم نکردن- ضعف تکنیکی – ماهیت رشته ورزشی عنوان می کند و بیشترین صدمات نزد مردان هندبالیست ۱۷ % شانه ها – ۱۵% مچ دست – ۱۵% زانو – ۱۲ % انگشتان پا و ۱۲ % انگشتان دست بوده. (۱۶ )

۲٫ در تحقیق آقای رضا رجبی شایع ترین صدمات ورزشکاران هندبال دانش آموزان پسر سراسر کشور ضرب خوردگی انگشتان ۹۱/۴ % – زخم در ناحیه زانو ۸۹/۴ %- آسیب تاندونی ۷/۶ % – ضرب خوردگی و آسیب های استخوانی ۲/۱۸ % بوده که در مجموع ضرب دیدگی – زخم و جراحات سطحی و پیچ خوردگی را شایع ترین آسیبها در هندبال معرفی می کند.(۱۶ )

پژوهشهای خارجی ویژه عنوان این تحقیق

یک محقق برزیلی بنام پروفتا – جی – دبلیو در سال ۱۹۸۳ میانگین بدنی ۶ تیم از ۸ تیم هندبال برزیلی را که در یک تحقیق پیکر سنجی که به روش (هیث- کارتر) انجام گرفت شرکت کردند. وی نتیجه گرفت که اکثر بازیکنان تیپ مزومورف (عضلانی) دارند و اندومورف ها (چاق) بیشتر بازیکنان مسن تر هستند.(۹ )

۲٫ در تحقیقی که توسط سوبرال – اف در سال ۱۹۸۳ در خصوص مشخصات فیزیکی ورزشکاران جوان انجام گرفت. در اطلاعات آنتروپومتری جمع آوری شده از ورزشکاران مرد پرتغالی در بعضی از رشته های ورزشی با دامنه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال وررشکاران جوان بطور مشخصی دارای تیپ بدنی مزومورف بودند و بازیکن هندبال درجات بالاتری از اندومورفی را دارا می باشند. ژیمناست ها میزان بالائی مزومورف و درجه پایینی اندومورف هستند. شناگران درجه بالائی اکتومورفی را دارا هستند.(۴۲ )

۳٫ به نقل از طرح پژوهشی دکتر امیر تاش آقایان هلال و دوتر – شه شزنی و کازورلا در سال ۱۹۸۴و دوفور و همکاران در سال ۱۹۷۸ در زمینه هندبال تحقیقاتی انجام داده اند.(۸ )

۴٫ در فینال جام جهانی هندبال۱۹۸۶ میانگین قد بازیکنان هندبال ۱۹۰ سانتیمتر بوده که نشان دهنده رابطه میانگین قد و حضور ورزشکاران در فینال می باشد.(۹ )

۵٫ در تحقیقی که آقای پایرس- ن – سی .اس در سال ۱۹۸۶ با عنوان مقایسه انتروپومتریکی بازیکنان جوان هندبال برزیلی ازنظر جنس و پست بازی انجام داده است. نتیجه گرفت متغیرهای آنتروپومتریکی ۷۹ بازیکن پسر جوان با میانگین سنی ۸/۱۷ سال و ۴۴ بازیکن زن جوان با میانگین سنی ۴/۱۷ درمتغیرهای وزن- قد – درصد چربی – خالص و نسبی بدن – توده خالص بدن دانسیته – چربی زیر پوست عضله سه سر بازو – تحت کتفی – شکم – لگن خاصره – زیر بغل- سینه – ساق پاوران. نتایج حاصله نشان می دهد تفاوتهای مشابهی بسته به پشت بازی وجود دارد . (۳۸ )

۶٫ محققین فرانسوی بنانمهای دوفور – روآرد – پونتیر – در سال ۱۹۸۷ اندازه گیری طولی اندام ورزشکاران فرانسه را بشرح زیر اعلام کردند.

ارتباط زیادی بین خصوصیات بدنی و اندام بازیکنان و اجرای مهارت وجود دارد . عرض و ارتفاع دست پرتاب دراین عمل نقش موثری دارد. هر پست بازی ویژگی بدنی خاصی می خواهد . این موفقیت تیم رابطه مستقیمی با خصوصیات بدنی ورزشکاران دارد. مشخصات بدنی مثل قد و وجب دست پرتاب از ویژگیهای بارز برای ورزشکاران این رشته به حساب آمده است.

۷٫ تحقیق سال ۱۹۸۸ آقایان دکار- بریکی و هانیفی نشان می دهد که ورزشکاران هندبال الجزایر قد بلندتر و سنگین تر از گروههای معمولی هستند ولی اندازه ها و ابعاد بدنی شان با بازیکنان هندبال خارجی تفاوت زیادی دارد. (۹ )

۸٫ استاو یارسکی در سال ۱۹۸۹ در لهستان نتیجه تحقیق خود را چنین بیان می کند اندازه های قد و جثه تعدادی از ورزشکاران هندبال شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان- المپیک و بازیهای دسته اول بین سالهای ۸۷-۱۹۶۳ نشان می دهد بین شکل و ساختمان بدنی و اجرای بازیکنان ارتباط معنی دار وجود دارد. که بیانگر اهمیت مشخصه های بدنی با اجرای مهارتها است ولی سن غالباً رابطه کمتری با اجرای حرکات بازیکنان نشان می دهد. (۹ )

۹٫ آقای دنگ پیلینگ در سال ۱۹۹۰ در چین طی تحقیقی که بر روی بازیکنان برتر هندبال انجام داد پیشنهاد کرد. بهتر است بازیکنان مرد دارای قدی بلند بدنی عضلانی نیرومند باشند.

۱۰٫ آقای مهر علی همتی نژاد در ترجمه مطلبی در ماهنامه ورزش و ارزش شماره ۱۰۳ در سال ۱۳۷۲ به نقل از برخی محققین که مشخصات بدن سنجی و آمادگیهای جسمانی دو یا چند کشور را که دارای عناوین قهرمانی در مسابقات مهم جهانی ، المپیک و قاره ای هستند، مقایسه می کنند. در مقایسه ای بین آمادگی جسمانی بازیکنان هندبال تیم ملی یوگوسلاوی و آلمان غربی که بترتیب دارنده عناوین اول و دوم المپیک لوس آنجلس هستند با تیم ملی هندبال ژاپن به این نتیجه رسیده اند که ساختمان بدنی و ظرفیت حیاتی ورزشکاران دو کشور دیگر ضعیف تر می باشد. به همین لحاظ پیشنهاد می نماید ژاپنیها به موارد ذیل توجه کنند. (۱۳ )

۱- با بکار گرفتن بازیکنان قد بلند و قوی هیکل سطح اجرای مهارتهای خود را بهتر کنند.

۲- بهبود افزایش حجم و توده عضلات برای رسیدن به قدرت بیشتر از طریق تمرین.

——————————————-

 

منابع:

 www.tebyan-hamedan.ir

 www2.irib.ir

khafanestoon.parsiblog.com


[ جمعه 22 اسفند 1393 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ علیرضا کرمی ]
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ در مورد همه ی ورزش هاست مخصوصا فوتبال

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

چاپ این صفحه تماس با ما